Diagnoza procesów Integracji Sensorycznej

są to 3 spotkania, podczas których diagnosta przeprowadza:

  • Wywiad z rodzicami – pytania dotyczące przebiegu ciąży, porodu, okresu okołoporodowego, i rozwoju dziecka w jego pierwszych latach życia.
  • Kwestionariusz Sensomotorycznego Rozwoju Dziecka – rodzice otrzymują do wypełnienia kwestionariusze, które stanowią źródło wiedzy o dziecku i jego funkcjonowaniu. Powyższe są ważnym uzupełnieniem przeprowadzonego wywiadu.
  • Obserwacja Kliniczna – specjalistyczne zadania skonstruowane do badania podstawowych procesów integracji sensorycznej. Wyniki wykonania zadań są oceniane i na ich podstawie wyciągane są wnioski dotyczące procesów Integracji Sensorycznej.
  • Testy Południowo – Kalifornijskie – pozwalają ocenić poziom dojrzałości zmysłowej i ich integrację. Składają się one z kilku podtestów.
  • Obserwacja Swobodnej i Ukierunkowanej Zabawy – na podstawie obserwacji diagnosta wyciąga szereg wniosków dotyczących potrzeb dziecka jak również jego funkcjonowania i preferowania określonych aktywności.
  • Przekazanie diagnozy – diagnosta przekazuje rodzicom dziecka diagnozę omawiając i wyjaśniając problematyczne obszary w zakresie przetwarzania sensorycznego. Spotkanie to odbywa się bez obecności dziecka. Sporządzona diagnoza umożliwia skonstruowanie dla dziecka Terapii Integracji Sensorycznej.